طبقه همکف و 3 دانگ از عرصه و زمین یک واحد مسکونی

10500000000

توضیحات

9909986836700023

140009460000258661
شعبه دوازدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام مدنی شعبه–12-اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 9900478 ج12 محکوم له: زهره مطلبي كربكندي محکوم عليه: ابوالقاسم اسدي قهجاورستاني موضوع لازم الاجرا: محكوميت مدني- حكم به پرداخت وجه نقد مبنی بر مطالبه مبلغ 100 عدد سکه بهار آزادی و 30 مثقال طلا یال بابت محکوم به و مبلغ  354/395/730 ریال هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی و  در تاریخ  18/  11 /1400 ساعت  30: 10  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش صرفا  طبقه همکف و 3 دانگ از عرصه و زمین یک واحد مسکونی که به گواهی بنیاد مسکن  شماره 95 از مجموعه تفکیکی فاز یک قهجاورستان دارای پلاک ثبتی 46/2929 به مساحت 273 متر مربع عرصه و در 2 طبقه می باشد  بابت محکوم به  که به میزان  مبلغ 10/500/000/000ریال ارزیابی شده است  با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است ملکی  و اکنون در تصرف مالکانه  میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین  خرید  باید در  روز مزایده 10 درصد بها  به مبلغ  1/050/000/000 ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به نشاني قهجاورستان، بلوار غدير، كوي گلستان، نبش بنفشه 6، پلاك 88 ، كد پستي 8376133714و15 مراجعه وطي بازديد و معاينه مراتب نظريه كارشناسي را جهت استحضاربشرح ذيل تقديم ميدارد؛ مشخصات و موقعيت ملك: محل مذكور ششدانگ يك باب خانه درب به حياط(عرصه دو نبش شمالي) شامل دو واحد مستقل طبقاتي ميباشد ؛ براساس تصوير قرارداد واگذاري زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان مورخ 4-9-70 بشماره 54 ، پلاك شماره 95 از فاز 2 روستاي قهجاورستان از توابع بخش مركزي شهرستان اصفهان كه با ابعاد و مقياس موجود در طرح تفكيكي اقدام به واگذاري گرديد . طبق قولنامه عادي و وكالت نامه شماره 19213 مورخ 18-01-91 در دفتر اسنادرسمي شماره 173 به خوانده وكالت پيگيري پرونده 19809 مورخ 4-9-70 ثبت شده است . مساحت عرصه طبق حدود اربعه مندرج در فرم تحويل زمين حدود 273 متر مربع و به آدرس مذكورميباشد. مساحت اعياني حدود350 مترمربع در دو طبقه كه همكف در حد سفتكاري كه يك باب مغازه حدود 20 متر مربع از آن منشعب شده و طبقه اول تكميلکه طبقه همکف و 3 دان از زمین آن برابر است با 10/500/000/000 ریال که پایه مبلغ مزایده است

اطلاعات بیشتر

مهلت

18/  11 /1400 ساعت  30: 10