ضایعات و زباله های موضوع ماده یک قرارداد با رعایت شرایط مندرج در ماده 2

رایگان

توضیحات

فروش روزانه کلیه ضایعات برگشتی از پرواز و استحصالی مربوط به کیترینگ و سلف سرویس ادارات مرکزی “هما” واقع در فرودگاه بین المللی مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) تهران کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13