شهرقدس خیابان امام سجاد

6750000000

توضیحات

9909982651100867

140091460000565810
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهر قدس

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 0000432 اجرا ، محکوم مهدی شاهمرادی و غیره  محکوم است پرداخت  بابت اصل خواسته درحق محکوم له فرخنده حاتنی    و پرداخت هزینه های هزینه های اجرائی دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در روز یکشنبه تاریخ 1400/11/03 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

مشخصات ملک

سه دانگ واحد تجاری  واقع در شهرقدس خیابان امام سجاد کوچه بهمن سوم پلاک 5 نانوایی لواشی به مساحت 69 متر مربع با اسکلت فلزی  و نوع پوشش نمای خارجی سیمانی در واحد شیشه ای نوع پوشش  کف از جنس سرامیک و پوشش دیوار تا سقف سرامیم و گرمایش و سرمایش ساختمان بخاری و کولر ابی دارای انشعابات اب و برق گاز و قدمت بنا حدود 40 سال  . با عنایت به موارد مطروحه و با توجه به بزسی و مطالعه فنی و در نظر گرفتن قیمت ملکهای تجاری  منطقه و همچنین در نظر گرفتن جمیع جهات موثر با وضع موجود از لحاظ کاربری موقعیت مکانی شرایط زمانی نوسانات بازار مسکن و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی و تعهداتی و غیره میزان سه  دانگ ملک مذکور مبلغ 6/750/000/000ریال  ریال معادل ششصد و هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گردد /

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 از ساعت 9 الی 10