شمش مس

10500000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980227800211
شماره آگهی:
140068460000067428
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده اجرایی به کلاسه 980319 ج به موجب اجرائیه صاده از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران له آقای حسین شادمان علیه آقای هومن زارع گاریزی و خانم هما سخنور ششکلانی محکوم به پرداخت مبلغ 2/752/235/449 ریال بابت محکوم به و همچنین مبلغ 137/611/772ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت گردیده اند ،شخص ثالثی اقدام به معرفی مال شامل یک فقره شمش 5 کیلویی مس نموده است لذا جهت بررسی امر و تعیین ارزش ریالی آن کارشناس رسمی دادگستری تعیین و بشرح ذیل ارزیابی گردیده است.

نظریه کارشناسی:

با توجه به انجام آزمایش ایزوتوپی انجام شده که مقدار با جرم اتمی مس 63 را 69 درصد و مس 65 را 31 درصد اعلام نموده است و این نوع ایزوتوپ طبیعی و پایدار موجود در معادن و شرکت های تولید کننده مس می باشد و به عبارت دیگر این نوع ایزوتوپ در محدود طبیعی و معمولی می باشد و با توجه به آنالیز شیمیایی انجام شده توسط آزمایشگاه روی این شمش که مقدار خلوص آن 99/99 می باشد و بالا بودن مقدار آهن آن برای کارهای الکتریکی مناسب نیست لذا قیمت آن کیلویی 2/100/000 ریال برای هر کیلو و برای شمش 5 کیلوئی قیمت 10/500/000 ریال ارزیابی و پیشنهاد می گردد.

قیمت ارزیابی شده شمش 5 کیلویی مس جهت پایه مزایده:10/500/000 ریال معادل یک میلیون و پنجاه هزار تومان می باشد

بنابراین مقررگردید شمش مذکور در روز دوشنبه مورخه 1400/03/24 ازساعت 12:00 الی 12:30 از طریق مزایده حضوری در واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه بفروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجراء تحوبل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

اجرای احکام مدنی شعبه 18 مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.24 ساعت12