شش دانگ یک واحد آپارتمان خیابان ابوذر

13000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980226801237
شماره آگهی:
140168460000545273
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 

بموجب ادادنامه شماره 9909970226801266 مورخه 1399/11/30 صادره ازشعبه 8 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0100580 / ج3 دعوي له مهدی سلیمی و علی سلیمی بطرفيت اقاي بهرام مهرابی فرزند سیفعلی ، با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، كه در اين خصوص محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/002/938/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 35102830ريال بابت هزينه کارشناسي و مبلغ 51/902/041 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت ضمنا پلاک ثبتی فوق به مقدار 908/707/270 ریال در رهن بانک مسکن می باشد. جمعا به مبلغ 1/998/650/141 ریال كه در اين خصوص شش دانگ یک واحد آپارتمان از محکوم عليه به پلاک ثبتي 63364 فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش 10 در نشاني تهران – خ ابوذر خ احمدی کوچه غضنفری پلاک 25 توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است. واحد فوق الذکر به مساحت 74/78 مترمربع واقع در طبق یک واحد 2 به آدرس ابوذر منطقه 17 خیابان احمدی کوچه غضنفری احداثی در ساختمان 5 طبقه پلاک 25 می باشد. واحد دارای دارای 2 اتاق خواب هال و پذیرائی مشترک و فاقد پارکینگ و انباری است ؛سویس بهداشتی ،حمام آشپزخانه ،کابینت آب مشترک گاز و برق مجزا می باشد.ارزش شدانگ آپارتمان به مساحت 74/78 مترمربع با کلیه امکانات و باقدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات به نرخ روز و موقعیت ان جمعا به به مبلغ 13/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان اعلام میگردد. ضمنا پلاک ثبتی فوق به مقدار 908/707/270 ریال در رهن بانک مسکن می باشد. مقرر گرديد92 صدم از یک دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان ملک مذکوربا مشخصات فوق الذکر در روز  دوشنبه مورخه 1401/11/03 از ساعت  11 صبح الي 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ به مبلغ 1/998/650/141ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد. شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

 دوشنبه 1401/11/03