شش دانگ يك قطعه زمين بمساحت 132.30 مترمربع

54000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980232100577
شماره آگهی:
140168460000554565
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 971025 حسب درخواست خواهان یوسف نورافکن و غیره به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس تهران – خيابان پيروزي – خيابان شهيد شاه آبادي – خيابان تاجري – كوچه شهيد كريمي پلاك 25 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

مورد كارشناسي برابر تصوير نامه شماره 55423 مورخ 96/12/05 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران؛ شش دانگ يك قطعه زمين بمساحت 132.30 مترمربع به پلاك ثبتي 3658/72 مفروز از پلاك يك فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش هفت ذيل شماره 65260 و 65261 صفحه 429 و 433 دفتر جلد 408 املاك به نام محمد فرخ نيك و علي اكبر قنبري زاده بالسويه ثبت و صادر و تسليم گرديد سپس شش دانگ طبق سند قطعي 33637 دفترخانه 14 تهران به سليمان خامس انتقال يافته و بموجب سند قطعي 56352 – 56296 مورخ 47/03/23 دفترخانه 14 تهران شش دانگ به محمد نورافكن و مكرم محتشمي دبزاني (بالمناصفه) منتقل گرديده است. در محل نشاني پيش گفته و در سمت شمال گذر هشت متري يك ساختمان سه طبقه، اسكلت فلزي با سقف طاق ضربي تيرآهن، نما از سنگ، درب فلزي، فاقد آسانسور با قدمت بيش از 30 سال در عرصه اي بمساحت 132.30 مترمربع با بري در حدود 7 متر واقع است. حياط در سمت جنوب ملك و داراي يك چشمه سرويس بهداشتي و يك انباري كوچك است. طبقه همكف شامل موتورخانه و يك واحد يك خوابه و طبقات اول و دوم هر كدام شامل يك واحد مسكوني دوخوابه؛ همگي با سرويس كامل (سرويس بهداشتي، حمام و آشپزخانه) مي باشد. سيستم سرمايشي پيش بيني شده كولر آبي و سيستم گرمايشي پيش بيني شده شوفاژ و شومينه است. ملك داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد. در زمان بازديد ملك تخليه و پنجره ها و كولرها و… حتي چهارچوب پنجره ها به سرقت رفته است. در زمان بازديد ملك از دو سمت غرب و شرق قابليت تجميع دارد البته ملك مجاور غربي داراي مغازه است.ملك با شماره شناسايي 29116029 برابر استعلام از سامانه طرح تفصيلي جديد شهرداري تهران در پهنه R122 (مسكوني با تراكم متوسط) و در بافت ناپايدار اما خارج از بافتهاي فرسوده و تاريخي و حريمهاي گسل و مترو واقع است.ارزش شش دانگ ملك موصوف به پلاك ثبتي 3658/72 عرصتا و اعيانا بصورت تخليه به مبلغ 54،000،000،000 ريال معادل پنج ميليارد و چهارصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد. 

فلذا مبلغ پایه 54/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دوشنبه مورخ 1401/10/26 از ساعت 9/15الی 9/40 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/10/26