شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه

24000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980228900681
شماره آگهی:
140168460000556242
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

بسمه تعالی

بموجب پرونده اجرایی 9901498 ج خواهان فرشته سلطاني – گيتي سلطاني – مينا سلطاني – سوسن سلطاني – مهدي سلطاني خوانده امير سلطاني – ميترا سلطاني با موضوع دستور فروش ملک به پلاک ثبتی 7 فرعی از 1869 اصلی بخش 10 تهران آدرس ملک واقع در تهران به نشانی بزرگراه نواب صفوی خ اسکندری جنوبی خ صفی خانی ک وحید باروح پ 3 و سرقفلی یک باب مغازه به نشانی بیست متری جوادیه پایین تر از ک حسین حقیقت پ 297 به شماره پلاک ثبتی 1892 فرعی از 2426 اصلی مفروز از 7 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 که پس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری بفروش میرسد.

1- مشخصات ملک مورد ارزیابی پلاک ثبتی 7 فرعی از 1869 اصلی: ملک معرفی شده تحت پلاک ثبتی فوق الذکر که طبق سند عبارتست از شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 115/08 متر مربع که به صورت یک ساختمان 3/5 طبقه با قدمت 40 سال به بالا و دارای اصلاحی از هر دو طرف نمای ساختمان سیمانی فاقد آسانسور داری حیاط اسکلت ساختمان نیمه فلزی مابقی مشخصات وفق گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده می باشد.

2-مشخصات ملک مورد ارزیابی ملک و معرفی شده تحت پلاک ثبتی فوق الذکر که طبق سند عبارتست از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء عرصه واعیان به پلاک ثبتی 1892 فرعی از 2426 اصلی مفروز از 7 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 می باشد شش دانگ یک باب سالن ط دوم با راهروی اختصاصی و زیر پله که به صورت نیم بابی که جهت شغل عکاسی به آقای احد سلطانی اجاره داده شده است ملک در دو طبقه همکف و اول با نمای آجری و اسکلت نیمه فلزی دارای آب و برق گاز میباشد مابقی مشخصات و توضیحات در خصوص سرقفل ییک باب مغازه فوق الذکر به شرح گزارش مضبوط در پرونده می باشد.

 

نظریه کارشناسی : باعنایت به موارد صدرالذکر و باتوجه به موقعیت و محل ملک و قدمت بنای احداثی ارزش ملک معرفی شده به نظر کارشناس بافرض صحت گفتار طرفین بلامعرض و همچنین نداشتن بدهی یا دیون احتمالی به اشخاص حقیقی وحقوقی و فارغ از مسائل ثبتی ونداشتن هیچگونه منع شرعی وقانونی ونداشتن منع معاملاتی وقابل انتقال به غیر بودن ملک به صورت رسمی :ملک با پلاک ثبتی 7 فرعی از 1869 اصلی بخش 10 تهران شش دانگ برابر 45/500/000/000 ریال و شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء عرصه واعیان به پلاک ثبتی 1892 فرعی از 2426 اصلی مفروز از 7 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 به قیمت سرقفلی طبقه بالای همکف و نیمه باب (قسمت قبل توسعه ) جمعا 24/000/000/000 ریال وسرقفلی طبقه همکف قسمت توسعه یافته 19/700/000/000 ریال برآورد واعلام می نماید و به مزایده گذاشته میشود.

 

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1401/10/28 ازساعت13/00 الی 13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان ایرانشهر میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت را نقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشود و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان کد 168 واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تا موجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28