ششدانگ یک دستگاه آپارتمان میدان خراسان

9000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982143400648
شماره آگهی:
140168460000545835
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 7 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

مزایده مال غیر منقول

 

با توجه به صدور دستور ضبط وثیقه در پرونده کلاسه 0000770 از سوی 

سرپرست محترم موضوع شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 160 فرعی از 4494 اصلی به نام مالک سکینه ملکی نسب فرزند کاظم و عدم اعتراض وثیقه گذار در موعد مقرر و قطعیت دستور مذکور مقرر گردیده وثیقه مذکور از طریق مزایده توسط شعبه به فروش برسد مورد مزایده ملک موصوف واقع در آدرس تهران ، میدان خراسان خیابان شهید حداد عادل – کوچه طاهری بن بست طوسی پلاک 1 طبقه اول واحد 3 و عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 49/35 متر مربع به شماره پلاک ثبتی 160 فرعی از 4494 اصلی قطعه 3 تفکیکی که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری آپارتمان موصوف در یک ساختمان 4 طبقه مشتمل بر زیر زمین به اضافه 3 طبقه روی زیر زمین در هر طبقه 1 واحد و مجموعا 4 واحد مسکونی قدمت بنا 18 سال و نمای سنگ و پنجره ها فلزی و فاقد آسانسور و مورد بهره برداری ساکنین می باشد و آپارتمان دارای هال پذیرایی و یک اتاق و آشپزخانه به انضمام سرویس بهداشتی با امتیازات برق اختصاصی و انشعاب آب و گاز مشترک و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی میباشد

 

با توجه به کلیه عوامل موثر در موضوع و خارج از موارد حقوقی و ثبتی از جمله قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن بدون لحاظ هر گونه دیون و بدهی و بازداشتی احتمالی در مجموع میزان ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان موصوف ( پلاک ثبتی 160 فرعی از 4494 اصلی قطعه 3 تفکیکی به مساحت 49/35 متر مربع مبلغ 9/000/000/000 ریال معادل نهصد میلیون تومان توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است که مصون از اعتراض طرفین در فرجه قانونی مانده است مزایده در روزدوشنبه 1401/10/19 از ساعت 10 الی 12 در دفتر شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 7 تهران واقع در خ مطهری خ علی اکبری به صورت حضوری برگزار میگردد مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده آن خواهد بود برنده باید ده درصد قیمت خریداری شده را نقدا فی المجلس و الباقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت نماید چنانچه خریدار باقیمانده آن را در فرجه مذکور پرداخت ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد طالبین در صورت تمایل میتوانند تا پنج روز قبل از روز برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه و از محل بازدید بعمل آورند آین آگهی یکبار در یکی از روزنامه های کثیرانتشار محلی درج و در قسمت اجرا و محل ملک نیز الصاق میگردد

دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 7 تهران رجب پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

دوشنبه 1401/10/19