ششدانگ يك قطعه زمين

540000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982168600047
شماره آگهی:
140168460000556826
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای دادنامه های شماره99*135 مورخ 99/2/7بطرفیت ابوالحسن بزاز ابکنار و ابوالقاسم بزاز ابکنار مبنی بر فروش شش دانگ پلاک ثبتی شماره 4476/1365بخش 07 تهران که پس از ارجاع به کارشناس مشخصات ملک مزبور به شرح ذیل می باشد :

احتراما”در اجراي قرار كارشناسي پرونده كلاسه اجرايي 981100 موضوع ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين واقع در پلاك ثبتي 5129 فرعي از 88 اصلي واقع در بخش 11 تهران، به محل ملك مورد نظر به آدرس: تهران، خيابان دماوند، نبش كوچه 107 (داوري)، پلاك يك مراجعه، پس از بازديد و انجام بررسي­هاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي­رساند:

مشخصات سند مالكيت :

طبق يك فقره صورتمجلس عدم افراز پلاك به شماره 1079121926 مورخ 02 / 09 / 1398 صادره از ادراه ثبت اسناد و املاك تهرانپارس و يك فقره روگرفت سند انتقال قطعي غير منقول به شماره 247070 مورخ 01 / 04 / 1391 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي 309 تهران و طبق پنج فقره سند مالكيت مشاعي ابرازي عبارت است از: ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مساحت (75 / 573) پانصد و هفتاد و سه متر و هفتاد و پنج دسيمترمربع قطعه 37 به شماره پلاك ثبتي 5129 فرعي از 88 اصلي مفروز و مجزي شده از 7 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران ذيل ثبت شماره 88841 الي 88847 و 86295 صفحات 263، 266، 269، 272، 275، 278، 281 و 215 دفاتر 765 و 784 به شماره چاپي 874158 الي 874165 اسناد مالكيت بنام­ ابوالحسن بزاز آبكنار، ابوالقاسم بزاز آبكنار، احسان بزاز آبكنار، حسام بزاز آبكنار، مسعود بزاز آبكنار، سعيد بزاز آبكنار و خانم­ها طاهره رحيمي آبكناري و طيبه فتحي آبكناري هركدام به ميزان يك هشتم از ششدانگ ثبت و صادر گرديده است.

حدود و مشخصات ملك طبق سند :

شمالاً به طول 15 متر به قطعه 29 تفكيكي شماره 1671 فرعي

شرقاً به طول 50 / 33 متر به شماره 180 فرعي

جنوباً به طول 18 متر به جاده شوسه دماوند

 غرباً به طول 43 متر به خيابان مهناز .

حدود و شمول كارشناسي :

گزارش كارشناسي تقديمي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي، فارغ از هرگونه قيود احتمالي از جمله ترهين و معارض، فارغ از هرگونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هرگونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي، فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم شده است، چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در ارزيابي موثر مي­باشد مسئوليتي متوجه اينجانب نبوده و حسب الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري ميباشد

مدارك شهرداري :

طبق يك فقره گواهي پايانكار ساختمان به شماره 82079248 مورخ 24 / 02 / 1391 صادره از شهرداري منطقه 8 تهران عبارت است از: مساحت زمين طبق سند برابر با (75 / 573) پانصد و هفتاد و سه متر و هفتاد وپنج دسيمترمربع، مساحت زمين موجود برابر با (75 / 441) چهارصد و چهل و يك متر و هفتاد و پنج دسيمترمربع، مساحت زمين پس از اصلاحي (26 / 421) چهارصد و بيست و يك متر و بيست و شش دسيمترمربع و مساحت ملاك تراكم برابر با (75 / 573) پانصد و هفتاد و سه متر و هفتاد و پنج دسيمتر مربع مي­باشد.

داراي كارگاه در همكف به مساحت (75 / 441) چهارصد و چهل و يك متر و هفتاد و پنج دسيمترمربع و انبار صنعتي در نيم طبقه به مساحت (60 / 15) پانزده متر و شصت دسيمترمربع مي­باشد.

مشخصات ملك :

ملك به صورت شمالي و دو بر از ضلع جنوب به خيابان دماوند و از ضلع غرب به كوچه داوري (107) محدود گرديده است نماي ساختمان آجرگري، اسكلت فلزي، سقف طاق ضربي، داراي دو سالن يك سالن در سمت شمال و يك سالن در ضلع جنوب كه هركدام داراي درب كركره­اي جداگانه است. سالن شمالي داراي سرويس بهداشتي و حمام به مساحت حدود 4 مترمربع و يك اتاق به مساحت حدود 15 مترمربع و يك اتاق سمت بالكن حدود 18 مترمربع، ارتفاع سالن­ها حدود 50 / 4 مترمربع است. طبق استعلام از سامانه طرح تفصيلي جديد شهر تهران ملك مورد كارشناسي در پهنه (S122) فعاليت تجاري و خدمات با عملكرد فرامنطقه­اي واقع شده است.ملك در روز بازديد بصورت متروكه و فاقد هرگونه فعاليت مشاهده گرديد.

نظريه كارشناسي :

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين مذكور بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي احتمالي به هر يك از سازمانها، ارگانها، بانكها ، شهرداري و هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي و… و بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه خلافي احتمالي در ملك و هر گونه بازداشتي و…. به نظر اينجانب 540/000/000/000 ريال (پنجاه و چهار ميليارد تومان) جهت آن اجرا برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به اوصاف یاد شده و بدون لحاظ هرگونه بدهی احتمالی ملک و مالک به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط بلا معارض بودن و فقدان هرگونه مانع قانونی و شرعی شش دانگ ملک مذکور به مبلغ 540/000/000/000 ریال می باشد .واعلام نظرمی گرددکه مقررگردیده روز یکشنبه مورخ 1401/11/02ساعت 9صبح دردفتراجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه تهرانپارس خ سازمان اب خ امام حسین مجتمع قضایی شهید مدرس ازطریق مزایده به فروش میرسد متقاضیان می توانند 5روز قبل از مزایده ازملک بازدیدوبعمل واورندمزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته می شودوفی المجلس 10درصد که بشماره حساب 2171299039007سپرده مجتمع قضایی شهید مدرس(جهت ورود به مزایده ارایه قبض ده درصد واریز ی به حساب سپرده الزامی می باشد.) نزدبانک ملی شعبه تهران نوواریز نموده ازبرنده اخذ خواهد شدضمنا الباقی ده درصد انرا ازتاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید0درغیر اینصورت 10درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شدومزایده باطل می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02