ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي 120 متر

40000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000853456
شماره آگهی:
140168460000557478
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103167 حسب درخواست خواهان محدثه دلیر پور به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس تهران هاشم آباد بين خيابان شهيد عباس كاشي وشهيد احمدعزيزي ،خيان شهيد حسيني كوچه چهارم پلاك 15وپلاكهاي 23و25و27 ازخيابان حسيني. که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

مورد كارشناسي عبارت است از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت يك صدو بيست متر مربع به شماره 15294فرعي از 4476 اصلي مفروز ومجزي شده از شماره 11505فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش هفت تهران از اراضي سليمانيه …. انتقال طبق ماده سي وچهارقانون ثبت .به نشاني تهران هاشم آباد بين خيابان شهيد عباس كاشي وشهيد احمدعزيزي ،خيان شهيد حسيني كوچه چهارم پلاك 15وپلاكهاي 23و25و27 ازخيابان حسيني حدود ثبتي ملك حدود ثبتي ملك: حسب فتوكپي برابر اصل دفتر اسناد رسمي 58 تهران ارائه شده وبا توجه به مندرجات سطر يكم صفحه هفتم سند مذكور و گواهي پايان ساختمان شهرداري منطقه 15 تهران به شماره 3397/515 مورخ13/11/1371 : مساحت طبق سند120 متر مربع. مساحت پس از اصلاحي5/115متر

بناي مورد كارشناسي ساختماني است سه طبقه ،همكف كه محل يك واحد مسكوني ودوباب مغازه تجاري روي آن با اين توضيح كه پروانه ساخت هرطبقه در زمانهاي مختلف صادرگرديده حسب مدارك ارائه شده در پرونده وبازديد ملك وضعيت بناي مورد كارشناسي به شرح زير است.

1-طبقه همكف بموجب تصوير پايان كارموجود در پرونده به شماره 3397/515 مورخ 14/11/1371 شهرداري منطقه 15تهران در دو قسمت بنا شده است: در دو قسمت بنا شده است: الف بصورت يك دستگاه آپارتمان مسكوني بمساحت 5/79 متر مربع كه شامل محوطه بصورت حياط باسرويس بهداشتي سپس ورودي به آپارتمان كه يك سالن ودر انتهاي آن يك اطاق خواب باحمام سمت چپ ورودي يك آشپزخانه با لوازمات مربوطه وسرويس بهداشتي درحياط. مي باشد.كف سالن و آشپزخانه سراميك وديوارها نقاشي مي باشند. .ب- دوباب مغازه تجاري به پلكهاي 23و27 جمعا به مساحت36متر مربع.

2- طبقه اول كه بموجب تصوير پروانه ساختماني شماره 4393 مورخ 3/6/ 1373شهرداري منطقه 15 تهران مجوزاضافه اشكوب شماره 10518مورخ4/6/1373 بخش شمالي طبقه بمساحت حدود 66 مت مبع بناي مسكوني شامل هال وپذيرائي،يك اطاق خواب ،آشپزخانه وراه پله وحمام مي باشد وقسمت جنوبي به مساحت54متر مربع بصورت تراس شامل يك سرويس بهداشتي ويك انباري هركدام به مساحت حدود دومتر مربع و12متر پشت بام طبقه اول وده متر فضاي خالي بقيه كف موزائيك است . اين طبقه مجوز اضافه اشكوب 60 متر مربع را دارد وپايان كار ارائه نشده است.ضمناً در خصو ص موقعيت حمام درآشپز خانه قرار دارد .

.3-طبقه دوم اين طبقه حدود 54 متر مربع بناي مسكوني شامل پذيرائي، آشپزخانه واطاق خواب وحمام وسرويس بهداشتي وحياط خلوت وحدود 66 متر مربع بصورت بالكن يا تراس مي باشد كه از اين ميزان بنا بيست متر مربع آن پروانه ساخت دارد.وپايان كار اين طبقه ارائه نگرديده است.حسب تصويرپروانه ساختماني شماره 16078مورخ4/12/1378 شهرداري منطقه15 تهران مجوز اضافه اشكوب بمساحت (20)متر مربع دريافت لكن حسب مشاهده اضافه بنا دارد وفاقدپايان كار است. اسكلت بنا فلزي روكار درجنوب ملك سيمان ودرغرب ملك سيمان وآجر است.قدمت آن بيش از 30 سال است .امكانات ملك يك انشعاب آب تهران ،سه انشعاب كنتور برق كه دو كنتور براي مسكوني ويك كنتور براي مغازه ها مياشد.وانشعاب يك كنتور گاز.ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 15294فرعي از 4476 اصلي مفروز ومجزي شده از شماره 11505فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش هفت تهران به شرح مشخصاتي كه دربالا به ان اشاره گرديداعم از عرصه واعيان وسرقفلي وحق كسب وپيشه ،بدون درنظر گرفتن ساير حقوق متصوه ملك به اشخاص حقيقي وحقوقي، باتوجه به موقعيت محل ،نوع بنا وبدون در نظرگرفتن هرنوع تعهدات وديوني كه به ملك تعلق گرفته باشد وصرفنظرازاحراز صحت سند مالكيت وساير اسناد ارائه شده وبصورت تخليه وبلا مانع بودن انتقال ثبتي ملك بادر نظر گرفتن بازار مسكن وتحقيقات محلي درتاريخ كارشناسي مبلغ چهل ميليارد ريال برابرچهار ميليارد تومان بر آورد مي شود.در خاتمه نظر به اينكه دستمزد كارشناسي برابرتعرفه قوه محترم قضائيه مبلغ سي وپج ميليون ريال مي باشد

فلذا مبلغ پایه 40/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دوشنبه مورخ 1401/10/26 از ساعت 12/10الی 12/30در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/10/26