ششدانگ ملک مسکونی موروثی به مساحت 236/66

11500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982640900072
شماره آگهی:
140191460000538282
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي به موجب اجرائیه صادره از شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی شهریار له سعید همافر و علیه داریوش همافر و خانم نسرین همافر و خانم شهلا همافر و خانم نگارسادات محمودزاده و خانم میترا همافر و آقای مجید همافر فروش ششدانگ ملک مسکونی موروثی به مساحت 236/66 متر مربع با بنای 192/48 متر مربع جزء پلاک ثبتی 130 اصلی واقع در قندیشاد بنشانی صباشهر خیابان مالک اشتر نبش بعثت 13 پلاک 270 که بصورت سه واحد مسکونی ویلایی در طبقه همکف دادرای سه انشعاب آب و سه انشعاب گاز و یک انشعاب برق که پس از ارجاع امر به کارشناس واظهار نظر کارشناس منتخب به ميزان 11/500/000/000 ریال ارزيابي قرار گرفت که پس از ابلاغ نظريه کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقررگرديد روزپنجشنبه مورخ 1401/10/29 ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش رسد. لذا طالبين ميتواننددر صورت تمایل پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال بازديد ودر صورت تمايل با داشتن ده درصد از قیمت پايه کارشناسي بصورت چک تضمين شده بانک ملي در مزايده شرکت ومال به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش خواهد رسد که پس از مشخص شدن برنده مزايده ،وي ميبايست ده درصد از قيمت فروش را في المجلس به حساب سپرده دادگستري شهريار واريز وفيش واريزي را به اين اجرا ارائه نمايدکه در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانوني وواريز کل مبلغ مورد مزايده وتاييد دادگاه محترم وانجام تشريفات قانوني مقدمات نقل وانتقال مالکيت مال مورد مزايده به نام برنده مزايده انجام خواهد شد . 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/29