ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان

17200000000

توضیحات

9909982163701496

140068460000408652
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002086ج 2 مبني بر فروش ملك به پلاك ثبتي 4/8428 بخش كلاك شهرستان كرج و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (صديق فرجي – احمد كاههء ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 0002086/1 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 4/8428 بخش كلاك شهرستان كرج  به محل مورد نظر واقع در شهرك وردآورد  خيابان وليعصر  خيابان مريم 2  پلاك 10  واحد 11 مراجعه  پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : ششدانگ عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان قطعه 11 تفكيكي شماره 8428 فرعي از 4 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1282 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش كلاك شهرستان كرج  به مساحت 92/09 مترمربع كه 4/20 مترمربع آن بالكن مسقف است واقع در سمت جنوب شرقي طبقه 2 به انضمام پاركينگ مسكوني قطعه 19 تفكيكي به مساحت 11/00 متر مربع واقع در طبقه همكف كه يك برگ سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ آن به شماره چاپي 795013 سري الف/99 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. طبق مندرجات ظهر سند مالكيت ، ملك داراي صورت مجلس تفكيكي با شماره رايانه 139420431009000371 مورخ 1394/04/21 و مساحت عرصع 906/75 مترمربع مي باشد . بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي استعلام ثبتي  واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه  وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد. مشخصات ملك : ساختمان جنوبي  نما سنگ  داراي آسانسور و مشتمل بر 20 واحد مسكوني و حدوداً 6 سال ساخت مي باشد . آپارتمان مورد كارشناسي داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب كف سراميك و ديوارها گچ و رنگ است . آشپزخانه سرويس و حمام كف سراميك  ديوار كاشي و كابينت MDF است . سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج مي باشد به هنگام بازديد حسب الاظهار در اختيار مستاجر به مبلغ 1/700/000/000ريال رهن كامل قرار داشت . نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها  ارگانها  بانك  شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 17/200/000/000 ريال (يك ميليارد و هفتصد و بيست ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/15 ساعت 10 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15 ساعت 10 الي 10/30 صبح