شاه تیر اصلی بتنی به طول 14 متر و عرض 40 سانتیمتر و ارتفاع 1 متر 10 عدد

3705715960

توضیحات

شاه تیر اصلی بتنی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/27