سیم کارت

48000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980915401216
شماره آگهی:
140091460000088461
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خط همراه کلاسه پرونده 971379/605/[ در خصوص اجراییه صادره از حوزه 605 شورای حل اختلاف 12و13 تهران له آقای محمود رمضانی علیه آقای حسام تربتيان محکوم به پرداخت مبلغ 83/519/195 ریال بابت محکوم به و پرداخت مبلغ 4/075/959 ریال بابت نیم عشر دولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه شماره 107- ک مورخ 1400/1/31 خط تلفن همرا ه متعلق به محکوم علیه به شماره بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید:

09127060716به مبلغ 48/000/000 ریال

با امعان نظر نسبت کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ48/000/000 ریال در این زمان برآورد و اعلام نظر می گردد. علی ایحال نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 1400/03/26 روز چهارشنبه ساعت 30 : 10 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران واقع در تهران – دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 48/000/000ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه ( یک ماه ) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر الباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .

منشي دفتر واحد اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران-تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.26 ساعت10/30