سیم کارت

115000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980920301286
شماره آگهی:
140091460000090307
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده تلفن همراه

در خصوص پرونده کلاسه اجرایی له آقای علی صادقی بازیانی علیه آقای امیر سرچمی محکومیت بمبلغ 50/582/214 ریال و نیم عشر دولتی بمبلغ 2/529/110 ریال خط تلفن همراه بشماره 09123860465 توقیف بمبلغ 115/000/000 ریال ارزیابی شده تا در تاریخ 1400/3/29 از ساعت 16/30 الی 17 از طریق مزایده در محل اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران واقع در میدان دربند نرسیده به میدان سربند-ساختمان شهرداری منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به فروش برسد .مزایده از قیمت پایه(کارشناسی )شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده فی المجلس بصورت واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان مجتمع از برنده مزایده اخذ الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده واریز گردد در غیر اینصورت مبلغ ده درصد تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

دادورز اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.29 ساعت16/30