سیم کارت

45000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909981025400653
شماره آگهی:
140091460000090576
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 9905134ج آقای مسعود یعقوبی محکوم گردیده جمعاً به مبلغ 202/875/000ریال در حق خانم زهره معصومی پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09125332517 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 45/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/3/18 ساعت 15:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.18 ساعت15