سیم کارت

20000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987849100803
شماره آگهی:
140091460000088809
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت اول)در پرونده کلاسه 9900768 اجرا ، رویا زارع بیاتی فرزند علی اکبر محکوم است به پرداخت مطالبات در حق محکوم له بهجت گنجه دهخوارقان با وکالت میلاد حسین زاده فرد مقدم و پرداخت هزینه های اجرایی در حق صندوق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش20/000/000 ریال برآورده شده و سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه بخش صفادشت واقع در بلوار اصلی صفادشت ضلع شمالی میدان نبی اکرم (ص). اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایید. مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا از طریق کارت عابر بانک از خریدار اخذ ( الباقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقی ثمن معامله را به صندوق دولت تودیع نماید وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی) ضمنا پس از گذشت یک هفته در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض با پرداخت الباقی از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد . اموال توقیفی منقول به شرح ذیل می باشد: یک عدد خط تلفن کارکرده به شماره 09129486132 که با عنایت به مراتب فوق ارزش پایه مزایده به مبلغ 20/000/000 ریال اعلام میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.26 ساعت10