سیم کارت

38000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909981050500177
شماره آگهی:
140091460000090532
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يازده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده تلفن همراه

به موجب دادنامه صادره از حوزه 505 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 11 تهران و در پرونده کلاسه 9900984 دعوی محمد نصر آبادی محمدی علیه حسن فرهیخته کیا محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 88/403/000 ريال بابت محکوم به و مبلغ 4/420/000 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای خواهان خط تلفن همراه به شماره 09126345597 متعلق به محکوم علیه توسط این اجرا توقیف و به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و قیمت پایه آن جهت مزایده مبلغ 38/000/000 ريال تعیین گردیده است بنابر این مقرر گردید تلفن فوق الذکر در روز 1400/3/26 از ساعت 16 الی 17 از طریق مزایده حضوری در اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 به آدرس ولیعصر ک پشن پ 22 به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار میبایستی حد اکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب شماره 2171299007007 نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز و قبض آنرا به این اجرا تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید . مدیر مسئول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.26 ساعت16