سیم کارت 09120359374

60000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987851101692
شماره آگهی:
140191460000518932
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
احتراما به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق الذکر صادره از شعبه958 مجتمع شهید محسن حججی شورای حل اختلاف تهران (شماره 20)شهرری محکوم علیه محمود غفاری محکوم است به پرداخت 208/016/587 ریال بابت محکوم به در حق رمضان امیری و همچنین مبلغ 34/352/88 بابت نیم عشر دولتی با توجه به خط به شماره 09120359374 مذکور به عبارتی طلب ایشان به خوانده و حسب تقاضای محکوم له اموال مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میران 60/000/000 ریال ارزیابی شده است. مزایده در تاریخ 1401/10/27 ساعت 12ظهر در محل اجرا احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرری برگزار میگردد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیششنهاد واگذار میشود. متقاضیان خرید قبل از مزایده ده درصد از کل مبلغ را طی قبض سپرده به شماره حساب 2171299031001سسپرده دادگستری ری نزد بانک ملی شعبه اداره امور مالیاتی پرداخت ودرزمان مزایده ارائه نمایندو مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه اجرائی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت شناسائی عکس دار یا کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مزایده الزامی است.

 

استان تهران – شهرري- ميدان هادي ساعي- خيابان شهيد آويني- كوچه شهيد عبداللهي- جنب كلانتري 131 – ساعت كار : 8 الي 12

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27