سیم کارت کارکرده همراه اول با شمارۀ 09122043668

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9209980226600780
شماره آگهی:
140168460000571621
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی تهران محکوم له خانم لیلا شمشیری محکوم علیه خانم زهرا ایازیان ماوی فرزندجمشیدبه شماره ملی 0067725376محکوم به پرداخت مبلغ 17/768/152/346ریال بابت کل محکوم به در حق محکوم له 888/407/687ریال بابت نیم عشردولتی می باشد که حسب معرفی اموال از طرف محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ ذیل ارزیابی گردیده است.

قرار کارشناسی: ارزیابی و قیمت گذاری سیم کارت کارکرده همراه اول با شمارۀ 09122043668

احتراماً در کلاسه پرونده به شماره 9209980226600780 و شماره بایگانی 0000597 به جهت قرار کارشناسی صادره از جانب آن مقام محترم قضایی، به استحضار می رساند اینجانب پس از حضور در شعبه و مطالعه کامل پرونده و بررسی های لازم در مورد قیمت روز سیم کارت های کارکرده همراه اول ، نظر خود را به شرح زیر اعلام می نمایم.

 نظریه کارشناسی

با عنایت به شواهد عینی و محلی و سایر عوامل موثر در بازار خرید و فروش سیم کارت و بررسی های انجام شده قیمت سیم کارت کارکرده همراه اول با شماره 09122043668 به نرخ روز به مبلغ 250/000/000 (دویست و پنجاه میلیون ریال) معادل بیست و پنج میلیون تومان ارزیابی می گردد.

مقررگردید

اموال فوق الذکر درروز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 ازساعت 13 الی 13/30 ازطریق مزایده حضوری درمحل تهران – خ سپهبد قرنی تقاطع سمیه مجتمع قضایی شهیدبهشتی –طبقه 5-اتاق مزایده به فروش برسدمزایده ازقیمت پایه شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشدو10(ده) درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذ ومابقی راخریدارمکلف است حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز وقبض آن را به این اجرا تحویل نماید.درغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط ومراسم مزایده تجدیدخواهدشدضمنا هزینه انتقال سندرسمی به عهده خریدار می باشدواین اجرا هیچ تعهدی نسبت به تحویل مال موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12