سیم کارت دایمی کد 3

165000000

توضیحات

9609980000300843

140068460000489044
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000834 له آقای مهدی جهانشاهی علیه 1-آقای محمدرضا قربانی، 2-آقای محمدحسن محرم، محکوم علیهم متضامناً محکوم اند به پرداخت مبلغ 1/210/000/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 60/500/000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 1/270/500/000  ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه آقای محمدحسن محرم شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 3349700-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با مدنظر قراردادن مشخصات شامل کد، اعداد، چگونگی چیدمان ارقام، کارکرده یا صفربودن و همچنین بررسی میانگین قیمتهای جاری معاملات در بازار و دفاتر خدمات مشترکین همراه اول در ارتباط با قیمت شماره موردنظر و شماره های خرید و فروش شده تقریباً مشابه شماره مذکور صورت پذیرفته است. باعنایت به موارد موصوف ارزش سیم کارت موردنظر بر مبنای ارزش پایه مزایده به مبلغ 165/000/000 ریال ( شانزده میلیون و پانصد هزارتومان) برآورد  ارزش کارشناسی گردیده و مقرر است در مورخ 1400/10/25 ساعت 9:00 الی 10:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را  فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                دادورز اجرای احکام شعبه 111 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/25 ساعت 9:00 الی 10:00