سیم کارت تلفن همراه شماره 09123070732

280000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980226600313
شماره آگهی:
140168460000568627
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه——

 

بموجب پرونده اجرائی کلاسه 0100808 صادره ازشعبه 6 دادگاه عمومی تهران خانم ناهید باورساد محکوم است به پرداخت مبلغ 7/700/000/000 ریال بابت اصل ومبلغ 385/000/000ریال بابت نیم عشر اجرائی لذا بر این اساس تلفن همراه شماره 09123070732 به نام نامبرده توقیف و به شرح ذیل توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفت

ارزش پایه مزایده سیم کارت کد سه با مبلغ ودیعه خط تلفن همراه اول نزد شرکت مخابرات 280/000/000 ریال معادل بیست و هشت میلیون تومان با شرایط حاکم عرضه و تقاضا در بازار آزاد و بدون در نظر گرفتن قیمت گوشی تلفن همراه و شارژ و بدهی های احتمالی کارکرد شماره تلفن فوق به همراه اول می باشد.

 

لذامقررگردید شماره مذکور درروزیکشنبه مورخ 1401/11/09ازساعت 13الی 13/30درمحل مزایده به نشانی خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه پنجم واحد مزایده ازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی (280/000/000ریال) شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدبرنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذوالباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09