سیم کارت تلفن همراه به شماره2271075-0912

300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980001201357
شماره آگهی:
140168460000616474
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100668 له خانم مریم حمزه لوصفائی علیه آقای محمدحسن یوسف بیک زاده ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ8/734/560/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 436/728/000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 9/171/288/000 ریال، ، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره2271075-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ 300/000/000 ریال ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1401/11/17 ساعت 11 الی 12 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17