سیم کارت تلفن همراه به شماره 09123835518

150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980002500816
شماره آگهی:
140168460000556422
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0002555 له اسمعیل تقی پور بیرگانی علیه هادی خادم حقیقت ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 980/000/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 09123835518 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ صدو پنجاه میلیون ریال ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر شده و در تاریخ 1401/10/25 ساعت 8 تا 9 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه دوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25