سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122309919

300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9009980000400648
شماره آگهی:
140168460000551225
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/06
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001630 له مجید قائمیان علیه روزبه غروی ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/961/604/761 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 198/080238 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 4/159/684/999 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122309919 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ 300/000/000 ریال ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1401/10/17 ساعت 11:00 الی 12:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران

ميدان تجريش خ فنا خسرو پ 73 مجتمع قضايي عدالت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17