سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122309918

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9009980000400648
شماره آگهی:
140168460000551023
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/06
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001630 له مجید قائمیان علیه روزبه غروی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/961/604/761 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 198/080/238 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 4/159/684/999 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122309918 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ 250/000/000 ریال ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1401/10/17 ساعت 10:00 الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17