سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121966515

632000000

توضیحات

شماره پرونده:
8809982657500524
شماره آگهی:
140168460000619028
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده یک فقره سیم کارت :

در پرونده اجرائی به شماره کلاسه بایگانی 2ج/930938 با توجه به صدور دستور قضائی مراحل مزایده انجام میشود

با در نظر گرفتن مفاد ماده 118 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه سال 1356 اطلاعات لازمه به شرح ذیل اعلام می گردد .

1- نام و نام خانوادگی مالک سیم کارت حسین قدیمی بیله ورق

2-محل مال مورد مزایده:تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس خیابان زاینده رود شرقی دادسرای ناحیه 3 تهران شعبه دوم اجرای احکام

3-یک فقره سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121966515 به قیمت کارشناسی 632/000/000ریال.

-روز مزایده دو شنبه به تاریخ 1401/11/10 ساعت 10 صبح الی 11صبح و محل مزایده در اتاق دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران می باشد .

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که با لاترین قیمت را پیشنهاد نماید ، فروخته خواهد شد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی را خریدار مکلف است ، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب بانکی 2171299042004 نزد بانک ملی ایران شعبه مجتمع قضائی میرداماد کد 1116 واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تسلیم نماید ف در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد ، ضمنا کلیه بدهی های احتمالی و هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .

دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران – توکلیان

رونوشت :

1- مدیر محترم دفتر کل دادسرای ونک تهران برای الصاق یک نسخه آگهی مزایده در تابلو اعلانات ارسال می شود .

2-نماینده محترم دادستان جهت اطلاع

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10