سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121184140

1300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980010600744
شماره آگهی:
140168460000641034
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000984 له آقای شهرام شوشی نسب علیه 1-آقای رحیم جباری، 2-آقای مرتضی خسروانی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 555156416ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ27757820 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 582914236 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل دو امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121184140 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام و همچنین کارکرده بودن سیم کارتها، بدون در نظرگرفتن بدهی احتمالی بشرح، سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121184140 به قیمت پایه مزایده 1/300/000/000 ریال ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 24/11/1401 ساعت 12 الی 13 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/1401