سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121136447

750000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980010800329
شماره آگهی:
140168460000564634
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100451 له علی اکبر صالحی علیه آقای لطیفه مکبر اسلام، یاسمین شجاعی ورنکشی، سوگل شجاعی ورنکشی، شقایق شجاعی ورنکشی ، محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ3900000000ریال به عنوان محکوم به به عنوان وراث صادرکننده سفته های مرحوم امیر شجاعی ورنکشی وپرداخت از ماترکه آن مرحوم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 195000000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 4095000000 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121136447 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ 750000000 ریال هفتصد و پنجاه میلیون ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1/11/1401ساعت 9 الی 10 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1/11/1401