سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121028639 

82000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980203601084
شماره آگهی:
140168460000565826
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 981907 له محمد ولی خزایی علیه علی خائفی جامخانه، ساره شعبانی الوکنده ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 70/364/464/263 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ3/976/168/249 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور اموال محکوم علیه اقای علی خائفی شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 09121028639 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ 820/000/000 ریال) معادل هشتادو دو میلیون تومان ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1401/11/04 ساعت 8:00 الی 9:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04