سیمکارت913_916

34000000

توضیحات

9609986805101014

140009460000255107
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختلاف اصفهان (مجتمع شماره دو)

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

شعبه هفتم اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان در خصوص پرونده کلاسه 972628 له مصطفي عمادي علیه بهرام صادقيان لودريچه؛ بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به مبلغ 34/000/000 ریال ریال که اموال توقیفی به شرح چهار خط تلفن همراه به شماره‌هاي 1- ارزش امتياز يك خط تلفن همراه كاركرده بدون گوشي به شماره 09131250672 ريال به مبلغ 15/000/000 ریال 2- ارزش امتياز يك خط تلفن همراه كاركرده بدون گوشي به شماره 09132264397 به مبلغ 9/000/000 ريال 3- ارزش امتياز يك خط تلفن همراه كاركرده بدون گوشي به شماره 09130006608 به مبلغ 6/000/000 ريال 4- ارزش امتياز يك خط تلفن همراه كاركرده بدون گوشي به شماره 09162034941 به مبلغ 4/000/000 ريال جمعاً به مبلغ 34/000/000 ريال برآورد می‌گردد که مورد اعتراض هیج یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ی مزایده ای در تاریخ 1400/11/05 ساعت 9:00 صبح در محل اجرای احکام برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه‌ی مزایده می‌توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی پنج روز قبل از جلسه‌ی مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/05 ساعت 9:00 صبح