سیمکارت912876

65000000

توضیحات

شعبه 2 اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختلاف اصفهان (مجتمع شماره دو)

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

شعبه 2اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان در خصوص پرونده کلاسه970382له علیرضا جانقربان علیه امیر مسعود  عباسی  به آدرس اصفهان خ امام خمینی  کوی کیان پارس مجتمع نگار 59واحد 15 بابت محکوم به وهزینه های اجرایی به مبلغ  20/440/740ریال و نیم عشر دولتی به مبلغ1/022/037ریال که اموال توقیفی به شرح 1-خط تلفن همراه به شماره 09128769095  به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 65/000/000ریال (شش میلیون وپانصد هزار تومان )میباشد که مورد اعتراض هیج یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه ی مزایده ای در تاریخ1400/11/05ساعت11صبح در محل اجرای احکام برگزار نماید.طالبین شرکت در جلسه ی مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی پنج روز قبل از جلسه ی مزایده وارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ1400/11/05ساعت11صبح