سیمکارت912577

72000000

توضیحات

9909981092100085

140091460000598096
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره نوزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

(آگهی مزایده )

به موجب اجراییه صادره از شعبه 921 شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران محکوم له مصطفی  نعیمی ومحکوم علیه آقای اکبر علیزاده سرابی  به شماره ملی 2800333421 چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است ،حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه به شماره 09125777208 توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس به مبلغ 72/000/000 میلیون ریال ، هفتاد دو میلیون ریال ارزیابی گردیده است و از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/18 (دو شنبه ) ساعت16  در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 19 تهران برگزار می گردد. مزایده از قیمت هفتاد دو میلیون ریال  معادل هفت  میلیون دویست هزار تومان شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید .ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده )فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تععین می گردد حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت توقیف و مزایده تجدید می گردد .در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به این اجرا گزارش داده می شود .ضمنا”طالبین می توانید ظرف 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت  نمایند .  قاضي شوراي حل اختلاف شعبه اول اجراي احكام    تهران -میدان مرکزی میوه و تره بار -میدان اتحادیه-جنب پلیس راهور بزرگراه شماره 4 -شورای حل اختلاف مجتمع 26

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/18 (دو شنبه ) ساعت16