سیمکارت912510

58000000

توضیحات

9409982168500277

140068460000510218
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده فروش مال غیر منقول

به موجب اجراییه صادره از شعبه 85 دادگاه حقوقی تهران مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه اجرائی 9901054/ج له حسین علیان علیه خسرو مشکی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0490483453 به محکومیت پرداخت مبلغ 864/950/000ریال  بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 30/273/250ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/151/760ریال بابت حقالوکاله وکیل  و تاخیر تادیه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد  جهت اخذ محکوم به امتیاز خط تلفن همراه به شماره 09125103788 متعلق به محکوم علیه توقیف که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل توصیف گردید.

نظریه کارشناسی: ارزش پایه مزایده فوق مطابق با شرایط حاکم عرضه و تقاضا در بازار آزاد و بدون در نظر گرفتن قیمت گوشی تلفن همراه و شارژ و بدهی های احتمالی شماره تلفن فوق به ارتباطات سیار همراه اول می باشد که ارزش پایه مزایده به مبلغ 58/000/000ریال ارزیابی می گردد

مقرر گردید در  روز شنبه مورخ 1400/11/09  از ساعت  10 صبح الی 11 صبح    در دفتر اجرای  احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مدرس  تهران واقع در حکیمیه سازمان اب خیابان امام حسین  مجتمع قضائی شهید مدرس طبقه 4 به ازای طلب از طریق مزایده به فروش میرسد..قیمت از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته میشود و 10درصد(بصورت قبض سپرده به حساب سپرده بشماره حساب 2171299039007بانک ملی شعبه تهران نوبنام مجتمع قضایی شهید مدرس) از کل مبلغ فروخته شده فی المجلس اخذ و الباقی ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده برنده فرصت دارد پرداخت نماید در غیر این صورت 10درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز شنبه مورخ 1400/11/09  از ساعت  10 صبح الی 11 صبح