سیمکارت912457

70000000

توضیحات

9409980281501161

140068460000512445
شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

نظر به اینکه بموجب دادنامه900240 مورخ 1396/03/02صادره از شعبه 1169دادگاه کیفری دو تهران محکوم علیه علیرضا کریمی فرزند عبدالحمید محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی علی پنده محکوم گردیده لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده ای به منظور فروش ششدانگ یک خط تلفن همراه به شماره 09124576781 در صورت نداشتن معارض و منع قانونی جهت هر گونه نقل و انتقال در دفاتر خدمات همراه اول  و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد به مبلغ 70/000/000 ریال ارزیابی گردیده در تاریخ 1400/10/27 ساعت 13 الی 14 در محل شعبه اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید و کسانی که قصد شرکت در جلسه مزایده را دارند، 10 درصد از مبلغ ارزیابی را نقدا بهمراه داشته و یا به حساب سپرده دادسرای ناحیه 5 تهران واریز و فیش آنرا در جلسه ارائه نمایند و برنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.

دادورز اجرای احکام مدنی دادسرای ناحیه 5 تهران – فلاح

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/10/27 ساعت 13 الی 14