سیمکارت912416

5000000

توضیحات

9909980330701336

140091460000607356
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 0000171 ش ج مطروحه در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24)  محکوم علیه آقای امین انصاری محکوم هستند به پرداخت مبلغ 81/250/000 ریال بابت اصل خواسته و  هزینه  دادرسی در حق محکوم له آقای حسن زنجیردار و نیز مبلغ 4/062/500 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت طی عملیات اجرایی یک رشته خط تلفن همراه به شماره 09124163822 از اموال محکوم علیه جهت وصول محکوم به در توقیف این اجرای احکام است و این اجرای احکام قصد دارد خط مذکور را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کارشناس رسمی دادگستری خط مذکور را به میزان 105/000/000 ریال (ده میلیون و پانصد هزار تومان )ارزیابی کرده است مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی خط مورد مزایده از سوی محکوم له پرداخت شده پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض وقت مزایده برای تاریخ 06/11/1400 از ساعت 12:30 الی 13 تعیین شده است مزایدذه از قیمت پایه کارشناسی شروع خواهد شد و مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد برنده مزایده باید ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ مزایده تودیع در غیر اینصورت ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد  .مزایده در روز و ساعت اعلامی در اتاق اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر24 به آدرس تهران فلکه چهارم تهرانپارس تقاطع باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر شورای حل اختلاف شهید باهنر 24 اتاق اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 06/11/1400 از ساعت 12:30 الی 13