سیمکارت912233

رایگان

توضیحات

9709982165000660

140068460000516618
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال  منقول – نوبت اول

 موردمزايده :تلفن همراه خط شماره091223398594

 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901173/ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي  حسن مرادي به پرداخت تعداد 14 قطعه سكه (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد)وتعداد1362عددشاخه گل نرگس به نرخ1399/10/13معادل هرشاخه گل20/000ريال وهزينه يك سفرحج عمره مفره به مبلغ27/040/000ريال  بابت  اصل مهريه و مبلغ 11/858/000ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ10/000/000ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ 5/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له خانم زهره اليكائي و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك رشته خط تلفن همراه متعلق به محكوم عليه توقيف؛ تلفن همراه موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

نظريه كارشناسي پرونده شماره 0000192/1ج  در خصوص كارشناسي ارزش يك رشته خط تلفن همراه به استحضار مي‌رساند كه با توجه به كد خط و ميزان رند بودن شماره تلفن مذكور؛ ارزش پايه اين خط به ترتيب زير برآورد مي گردد. خط شماره091223398594-  10/000/000تومان معادل( يكصد ميليون ريال ) بديهي است كه كليه بدهي هاي احتمالي خط تلفن مذكور برعهده مالك فعلي بوده و در ارزيابي، صرفا قيمت خط تلفن بدون هرگونه بدهي و معوقه در نظر گرفته شده است.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/17 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد 210 و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز 14002867577 ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ1400/11/17 ساعت 9/30 الي 10 صبح