سیمکارت912190

3700000000

توضیحات

9909980011100094

140068460000508068
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه  9900230  له شوان کربهء با وکالت اقای احسان اله حبیبی علیه آوین ملکی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ6/970/158/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 348/507/906 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 7/318/665/906 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 1900060-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که باعنایت به شواهد عینی و محلی و سایرعوامل موثر دربازار خریدوفروش سیم کارت و بررسی های انجام شده و صرف نظر از هرگونه دیون و یا بدهی احتمالی و میزان شارژ خط، قیمت سیمکارت به نرخ روز به صورت زیر ارزیابی میگردد سیمکارت به شماره 09121900060 به قیمت سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال ( 3/700/000/000 ریال) ارزیابی میگردد و مقرر است در مورخ 1400/10/22 ساعت 9:00 الی 10:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را  فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                دادورز اجرای احکام شعبه 104 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/10/22 ساعت 9:00 الی 10:00