سیمکارت912146

400000000

توضیحات

9809982161100460

140068460000505414
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده مال منقول

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه9900735/ج ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه46 دادگاه حقوقی تهران له آقای حنیف حسین ستاریان علیه 1-علیرضا طالبی2-محمدعلی همت که تضامنی به پرداخت مبلغ 3/909/590/000ریال بابت محکوم به ومبلغ 195/479/500ریال بابت نیم عشردولتی محکوم شده اند وجهت استیفاء محکوم به خط تلفن همراه شماره 09121469200 از محکوم علیه ردیف دوم توقیف وتوسط احد از کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است.نظریه کارشناسی:قیمت عادله روزسیمکارت همراه اول خط شماره 09121469200 بمبلغ 400/000/000ریال اعلام وبرآورد می گردد.مقرر گرديد خط تلفن همراه اول فوق الذکر موصوف درروز سه شنبه  مورخ 1400/11/05 ساعت  9:30 صبح  در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدراز طریق مزایده به فروش می رسد ، قيمت خط تلفن همراه  از پايه بهاي ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده می باشد .

مدير شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضایی صدر-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه  مورخ 1400/11/05 ساعت  9:30 صبح