سیمکارت912139

350000000

توضیحات

140068920001647750

140068460000516449
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط تلفن همراه

به موجب پرونده اجرایی  0001936/123/ج1از شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 14005859 مورخه  1400/04/30اجرائیه 1400497274مورخ 1400/6/4 محکوم له آقای  بهروز بابائی فرد وطن  فرزند محرمعلی  –    محکوم علیه  آقای فرهاد جوادی فرزند مسعود  -محکوم به 930/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 813/098/479ریال – هزینه کارشناسی 5/000/000ریال -هزینه دادرسی 31/680/000ریال – نیم عشراجرای دولت 88/988/924ریال -حسب ارزیابی  ارزش خط موبايل به شماره 09121397430    به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد .

  ، . پرونده كلاسه به شماره 0001936 ارزش گذاري برروي خط موبايل به شماره 09121397430 محكوم له : آقاي بهروز بابايي فرد وطن محكوم عليه : آقاي فرهاد جوادي احتراما” با توجه به ابلاغيه صادره و در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره، اينجانب مسعود خضري كارشناس منتخب ،پرونده به شماره فوق الذكر را مورد مطالعه قرار دادم و ارزش گذاري اين خط موبايل به شرح ذيل است : ارزش خط موبايل به شماره 09121397430 برابر با سيصد و پنجاه ميليون ريال (ريال 350/000/000 ) معادل با سي و پنج ميليون تومان (تومان 35/000/000)مي باشد. (1- بدهي خط موبايل به شماره 09121397430 به شركت همراه اول برابر با 76/000 ريال مي باشد .كه در ارزش گذاري لحاظ گرديده است.)

تاریخ مزایده1400/11/11 ساعت10 الی10/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده1400/11/11 ساعت10 الی10/30