سیمکارت912117

3250000000

توضیحات

9709988311800187

140050460000131566
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال  منقول(نوبت اول )

 

درخصوص پرونده اجرائی 980428صادره از شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / علی اصغر رضایی علیه آقای/طاهره محمودی و غیره  دایر بر محکومیت به پرداخت مبلغ25/31/232/312ریال. این  اجرای احکام در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل را که توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1400/08/18 ارزیابی شده است از طریق مزایده حضوری بفروش برساند ، -ارزش پایه خطوط تلفن  همراه شماره 09121170707برابر با  ریال3/250/000/000ریال 

جمع کل ارزش پایه 3/250/000/000ریال خط به نام طاهره محمودی می باشد

 

جمع قیمت کلیه اموال مبلغ3/250/000/000ریال و مزایده برای روزسه شنبه  مورخ 19 / 11/ 1400 ساعت  10/30صبح برگزار می گردد. طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حد اقل به میزان 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در عابر بانک بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند  و باقیمانده مبلغ مزایده را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور با شماره 2171293752003 واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور تحویل مال به  خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.                       

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  علی الله مرادی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزسه شنبه  مورخ 19 / 11/ 1400 ساعت  10/30صبح