سیمکارت912012

50000000

توضیحات

9909981025900760

140091460000586554
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 140000449ج آقای وحید اشتری ماهینی محکوم گردیده اصل خواسته به مبلغ 110/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق  خانم زهرا طوسی  پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09120123286 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 50/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/10/27 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخه 1400/10/27 ساعت 16:00