سیمکارت912

629000000

توضیحات

9409980000500233

140068460000519464
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901401 له بهمن حاجی بنده علیه آقای جلال میهن دوست، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 4/340/089/240 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ216/204/462 ریال در حق صندوق دولت  ، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 1127896-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری و ترتیب ارقام و همچنین کارکرده بودن سیم کارت مذکور به مبلغ629/000/000 ریال (ششصد و بیست و نه میلیون ریال معادل شصت و دو میلیون و نه صد هزارتومان) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می گردد و مقرر است در مورخ 1400/11/09 ساعت 9:00 الی 9:30 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را  فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت-فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/09 ساعت 9:00 الی 9:30