سیمکارت912

رایگان

توضیحات

9709980932500994

140091460000607918
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                        بسمه تعالی                                       

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 206بشماره دادنامه 191موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 9900575اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران له حمیدرضا اسفیدانی وعلیه الیاس وطنی راد محکوم است به پرداخت مبلغ 139/912/190 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط به شماره 09120526639 به مبلغ 30/000/000 ریال و 09120826198 به مبلغ 29/000/000 ریال و 09128669965 به مبلغ 55/000/000 ریال مزایده از ساعت 11 الی 11.30 مورخ 1400/11/06روز چهارشنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبالغ فوق الذکر شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 11 الی 11.30 مورخ 1400/11/06روز چهارشنبه