سیمکارت912

43000000

توضیحات

9909981085201113

140091460000604904
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هجده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول :

بموجب اجرائیه صادره ازشورای حل اختلاف 18شهید آیت اله سعیدی تهران به کلاسه 53/1400  ج محکوم له آقا/خانم  امیر مسعود کیان پور و  محکوم علیه آقا/خانم  خیرالله مددی محکوم است به 56/391/898  بابت اصل خواسته و پرداخت 5/319/594  ریال بابت نیم عشر اجرایی ، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول /اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف ، تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : *مورد مزایده :

خط تلفن همراه دایمی  به شماره 09120687785

 

مزایده از ساعت 16 الی17  عصر  مورخ 1400/11/24 روز یک شنبه  در آدرس اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ۀیت اله سعیدی منطقه 18 تهران برگزارو خودرو  فوق از طریق مزایده به فروش می ر سد و از قیمت پایه کارشنا سی شده مبلغ43/000/000 ریال معادل  4/300/000 تومان شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خریدفی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار در مهلت قانونی بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. نشانی اجرای احکام – تهران – سه راه آذري – شهرك وليعصر – خ شهيد برادران بهرامي – روبروي بانك صادرات – پاساژ دولتي، طبقه اول

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزایده از ساعت 16 الی17  عصر  مورخ 1400/11/24 روز یک شنبه