سیمکارت912

40000

توضیحات

9909980241400267

140068460000516416
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط تلفن همراه

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/002556/117ج- از شعبه 117 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 990887موزخه99/5/29-14004842مورخ 1400/2/15-14005883مورخ 1400/3/17-محکوم له آقای علیرضا ظهیری فرزند حسین-محکوم علیهما آقای ایمان سرکاری فرزند احمد-خانم فرحناز یعقوبی فرزنداحمد-محکوم به 270/000/000ریال بابت اصل خواسته (از اصل خواسته 200/000/000ریال وصول شده است) خسارت تاخیر تادیه611/690/262ریال  -هزینه کارشناسی 5/000/000ریال -هزینه دادرسی 9/180/728ریال – نیم عشراجرای دولت 44/793/549ریال حسب ارزیابی 2 خط تلفن همراه به شماره های 09120383216-09120923257-به شرح کارشناسی ذیل می باشد.

تعيين ارزش مزايده سيم كارتهاي تلفن همراه به استحضار ميرساند، با در نظر گرفتن وضعيت روز بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري، عرضه و تقاضا، كُد و ترتيب ارقام و همچنين كاركرده بودن خطوط، بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي بشرح ذيل ارزيابي و اعلام نظر ميگردد : 1- سيم كارت دائمي تلفن همراه به شماره 0383216-0912 بمبلغ 40.000.000 ريال. 2- سيم كارت دائمي تلفن همراه به شماره 0923257-0912 بمبلغ 40.000.000 ريال. نتيجتاً دو خط تلفن همراه مذكور مجموعا بمبلغ 80.000.000 ريال (هشتاد ميليون ريال) ارزش پايه مزايده ارزيابي و اعلام نظر ميگردد

تاریخ مزایده 1400/11/9 ساعت 10  الی 10/45در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/9 ساعت 10  الی 10/45