سیمکارت912

5350000000

توضیحات

9909980010801090

140068460000510285
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9902239  له آقای غلامرضا زارع محمدجانی با وکالت آقای علی شمسانی علیه آقای محمد مختاری ثقفی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 7/990/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 399/500/000 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 8/389/500/000 ریال، به همین منظور اموال محکوم علیه شامل امتیاز سیم کارت تلفن همراه به شماره 1002444-0912 و 1309379-0912 متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، کد و ترتیب ارقام، عرضه و تقاضا و همچنین کارکرده بودن سیم کارتها، بدون درنظرگرفتن بدهی احتمالی بشرح ذیل ارزیابی و اعلام نظر میگردد. 1-سیم کارت همراه دائمی به شماره 1002444-0912 بمبلغ 5/000/000/000 ریال، 2-سیم کارت تلفن همراه دائمی به شماره 1309379-0912 بمبلغ 350/000/000 ریال نتیجتاً 2 خط تلفن همراه مجموعاً بمبلغ 5/350/000/000 ریال (پنج میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون ریال) ارزیابی و اعلام نظر میگردد  و مقرر است  در مورخ 1400/11/13  سیم کارت همراه دائمی به شماره 1002444-0912 ساعت 9:00 الی 9:30 و نیز سیم کارت تلفن همراه دائمی به شماره 1309379-0912 از ساعت 9:30 الی 10:00  از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را  فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                دادورز اجرای احکام شعبه 109 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/11/13  ساعت 9:00 الی 9:30