سیمکارت912

140000000

توضیحات

9909980943500706

140068460000511219
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه  1587ج و دادنامه صادره از شعبه229 دادگاه عمومی تهران محکوم له مجید رجائی نیا    و محکوم علیه اسفندیار خوشبخت دایر بر توقیف و فروش امتیاز خط شماره 09127123310و 09120570056متعلق  به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11الی11/30 مورخ 1400/10/29 در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری  از طریق مزایده از قیمت هرکدام70000000ریال مجموعا 140000000ریال  نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است … امتیاز خط شماره 09127123310و 09120570056به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه229(اجرای احکام متمرکز طبقه سوم)دادگاه عمومی حقوقی تهران بفروش میرسد.

 

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران – اصغر ملكي

 

تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري

اطلاعات بیشتر

مهلت

از ساعت 11الی11/30 مورخ 1400/10/29