سیمکارت912

75000000

توضیحات

9709980918201729

140091460000585632
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول))

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 633/0000859/ج2 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران به موجب اجرائیه صادره از 633 له آقای غلام رضا قاسمی علیه خانم سحر عزیز زاده گتابی محکوم است به پرداخت مبلغ 137/302/020 ریال بابت محکوم به و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت 7/065/101 ریال بابت نیم عشر اجرایی، علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به، اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از: یک خط تلفن همراه به شماره 09126584408  مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 1400/11/04 روز دوشنبه از ساعت 10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع در تهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده به فروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 75/000/000ریال (هفت میلیون و پانصد هزار تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره 274/ک مورخ 1400/09/08 شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه‌های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می‌باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/04 روز دوشنبه از ساعت 10:30