سیمکارت912

220000000

توضیحات

9809982165000625

140068460000505010
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

حق الامتيازيك رشته خط تلفن همراه به شماره09122777116

 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 900677/ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عليرضا توكلي يركي به پرداخت تعداد 176 قطعه سكه (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد) بابت اصل مهريه و مبلغ 315/908/868 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له خانم شايسته توكلي يركي و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك رشته خط تلفن همراه به شماره09122777116 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ تلفن همراه موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

*** حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره09122777116

نظريه كارشناسي: پس از بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن قيمت روز  ضمن رعايت كليه عوامل موثر در تعيين ارزش در صورتيكه خط تلفن همراه شماره 09122777116 هيچگونه بدهي به شركت مخابرات نداشته باشد به مبلغ 220/000/000 ريال (دويست وبيست ميليون ريال) قيمت گذاري گرديد.

***قيمت مورد مزايده: به مبلغ 220/000/000 ريال (دويست وبيست ميليون ريال)

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/11ساعت 9/30 الي 10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت پيشنهادي را طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي كه در متن آن عبارت «در وجه خودم جهت شركت در مزايده» درج نموده و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/11ساعت 9/30 الي 10/00 صبح